STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91246 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 2-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

91247 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 3 -5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1576-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

91248 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 3-5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2907A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

91249 Môi trường nuôi cấy phôi phân chia TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 11-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

91250 Môi trường nuôi cấy phôi phân chia TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 30-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022