STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91276 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

91277 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

91278 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

91279 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1155 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG Còn hiệu lực
09/11/2020

91280 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2715A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022