STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91281 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 008-2022/CBPL-SR Còn hiệu lực
23/12/2022

91282 Môi Trường Nuôi Cấy Tế Bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 129/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2023

91283 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 013-2023/CBPL-SR Còn hiệu lực
09/11/2023

91284 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
05/01/2024

91285 MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO (FERTICULT TM MINERAL OIL) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022