STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91286 Môi trường nuôi cấy tế bào METHOCULT H4434 đã điều chế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BG001c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
04/07/2019

91287 Môi trường nuôi cấy tinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 17-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

91288 Môi trường nuôi cấy tinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 33-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

91289 Môi trường nuôi cấy trong hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3625S PL-TTDV-170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
05/07/2021

91290 Môi trường nuôi cấy trong hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4004-1 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
13/10/2021