STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91296 Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

91297 Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2250/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2024

91298 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13-PL-TTB/BMXVN2018/170000087/ PCBPL-BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
12/06/2019

91299 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06.PL - BMXVN/170000087 - PCBPL.BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
17/06/2019

91300 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
18/06/2019