STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91331 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 22-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2021

91332 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 22-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/04/2021

91333 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 01/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
08/01/2024

91334 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HISTOLAB VN 04/2024/PL-HISTOLABVN Còn hiệu lực
14/03/2024

91335 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 12424-1/VB-LVT Còn hiệu lực
12/04/2024