STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91756 Pipet hút mẫu/Dụng cụ hút mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

91757 Pipet huyết thanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 267/21/170000116/PCBPL-BYT., CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

91758 Pipet huyết thanh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CEMBIO 20.23/KHAINAM/PCBPL -BYT Còn hiệu lực
29/07/2023

91759 Pipet ICSI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 221129/TBI02 Còn hiệu lực
10/01/2023

91760 Pipet ICSI TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 230109/OPT04 Còn hiệu lực
10/01/2023