STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91981 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 0101-2023/MEGA-ROHTO Còn hiệu lực
04/01/2023

91982 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 229/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

91983 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NHẤT MINH 0002/2023-NM/PLTTBYT/TTT Còn hiệu lực
08/02/2023

91984 Thuỷ Tinh Thể Nhân Tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TBYT MINH NHI 09/PL-MN/2022 Còn hiệu lực
13/03/2023

91985 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI 27/082022/PL-APL Còn hiệu lực
15/03/2023