STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92016 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 451/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

92017 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0108-2/STECH-PL Còn hiệu lực
29/08/2022

92018 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 11/28102022/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
23/11/2022

92019 Tủ ấm CO2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN 15/2022/BA-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

92020 Tủ ấm lạnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 316/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH một thành viên thiết bị GPV Đã thu hồi
30/06/2019