STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92736 Nẹp bàn ngón các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 33/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

92737 Nẹp bản nhỏ nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

92738 Nẹp bản nhỏ, bản hẹp, bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 021/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

92739 Nẹp bản nhỏ/bản hẹp/bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

92740 Nẹp bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 276/MDN/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
13/10/2021