STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92786 Nẹp khóa chống lún mâm chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-66-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

92787 Nẹp khóa chữ L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 047/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

92788 Nẹp khóa chữ L (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

92789 Nẹp khóa chữ L 2.7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 263/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

92790 Nẹp khóa chữ L 2.7 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 264/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019