STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95341 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190791 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ- DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
01/11/2021

95342 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 08.22/TROGE/BIOMED Còn hiệu lực
15/07/2022

95343 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT 04/2022/PLTTBYT-HTP Còn hiệu lực
16/09/2022

95344 Nút chặn kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT 05/2022/PLTTBYT-HTP Còn hiệu lực
21/09/2022

95345 NÚT CHẶN KIM LUỒN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0041-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/03/2023