STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97376 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

97377 Vít xương có khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 061/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

97378 Vít xương có khóa loại tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 060/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

97379 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 018/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
01/04/2020

97380 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 018A/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Đã thu hồi
23/11/2021