STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
97781 Xe lăn tay cho người tàn tật TTBYTQuy tắc 4, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 0607/2022/DC Còn hiệu lực
08/07/2022

97782 Xe lăn tay cho người tàn tật và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5520CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM Đã thu hồi
05/09/2020

97783 Xe lăn tay cho người tàn tật và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5520CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/09/2020

97784 Xe lăn tay dành cho người khuyết tật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210425-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XÃ HỘI ROTARY CLUB OF SAIGON Còn hiệu lực
05/07/2021

97785 Xe lăn tay dùng cho người tàn tật TTBYT Loại A QUỸ TỪ THIỆN BÔNG HỒNG NHỎ PL-01/2022 Còn hiệu lực
27/12/2022