STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101396 Total Protein 8x30 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

101397 Total T3 ELISA Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

101398 Total T4 ELISA Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

101399 Touch-care TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 53/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Đã thu hồi
10/02/2020

101400 Touch-care Aqua TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 53/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Đã thu hồi
10/02/2020