STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101826 Trocar xâm nhập thành ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU VN/2023/10/03 Đã thu hồi
27/10/2023

101827 Trocar xâm nhập thành ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ Y TẾ Á CHÂU VN/2023/10/03 Còn hiệu lực
14/11/2023

101828 Trocar đa kênh đã tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AFS MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/11/2019

101829 Trocar đã tiệt trùng dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 301 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AFS MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/11/2019

101830 Trocar đầu tù TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0520 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/05/2020