STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101861 Tròng kính (cận, viễn, loạn) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM 04/2022/PLTTBYT-TNMT Còn hiệu lực
17/01/2023

101862 Tròng kính (cận, viễn, loạn) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM 01/2023/PLTTBYT-TNMT Còn hiệu lực
23/08/2023

101863 Tròng kính (cận, viễn, loạn) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HQ OPTIC 02/2023/PL-HQ Còn hiệu lực
27/11/2023

101864 Tròng kính (cận, viễn, loạn) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV MẮT KÍNH VƯƠNG THỊNH 01/2023/PL-VT Còn hiệu lực
28/11/2023

101865 Tròng kính bằng plastic TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 284-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM Mắt Kính An Thái Bình Còn hiệu lực
24/06/2019