STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107846 Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch não kích thước nhỏ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-121-2022 Còn hiệu lực
02/12/2022

107847 Vòng xoắn đóng còn ống động mạch (Coil PDA) các số TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1597/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETNAMESE MEDICAL SERVICES Còn hiệu lực
03/11/2020

107848 Vòng đệm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

107849 Vòng đệm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

107850 Vòng đệm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020