STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
107996 Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 28-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

107997 Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 28-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024

107998 Thuốc thử xét nghiệm chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 10-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022

107999 Thuốc thử xét nghiệm chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 10-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022

108000 Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 32-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
15/06/2024