STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108006 Thuốc thử chẩn đoán Invitro sử dụng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 0902224/PLYT-TPC Còn hiệu lực
03/07/2024

108007 Thuốc thử chẩn đoán định tính kháng thể giang mai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB 2023.CHEM.RPR Còn hiệu lực
18/10/2023

108008 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện Antistreptolysin O TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-ASO Còn hiệu lực
21/10/2022

108009 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện các yếu tố dạng thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-RF Còn hiệu lực
21/10/2022

108010 Thuốc thử chẩn đoán định tính phát hiện Protein phản ứng C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB CHEM-CRP Còn hiệu lực
21/10/2022