STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108026 Thuốc thử chỉ thị Dobell & O’Connor Iodine TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221215-03.DSM/BPL Còn hiệu lực
20/12/2022

108027 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm HNID Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 267/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
14/01/2021

108028 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Indole TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 257/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

108029 Thuốc thử chỉ thị dùng cho xét nghiệm Pyrrolidonyl-b-naphthylamide (PYR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 266/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
26/02/2021

108030 Thuốc thử chỉ thị Ferric Chloride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230110-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
11/01/2023