STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108041 Thuốc thử ly giải hồng cầu, cố định bạch cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0030 Còn hiệu lực
31/08/2022

108042 Thuốc thử ly giải hồng cầu, pha loãng bạch cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0013 Còn hiệu lực
17/05/2022

108043 Thuốc thử ly giải hồng cầu, pha loãng bạch cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0028 Còn hiệu lực
31/08/2022

108044 Thuốc thử ly giải hồng cầu, phóng thích Hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema_0012 Còn hiệu lực
17/05/2022

108045 Thuốc thử ly giải hồng cầu, phóng thích Hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0027 Còn hiệu lực
31/08/2022