STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108926 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2738/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

108927 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2753/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

108928 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GDF-15 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2742/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

108929 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gentamicin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0027 Còn hiệu lực
27/01/2022

108930 Thuốc thử xét nghiệm định lượng gentamicin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3128/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022