STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108976 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK NAC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

108977 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 98/2021/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/04/2021

108978 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 247/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/08/2021

108979 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 248/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/08/2021

108980 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 215/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/11/2021