STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108991 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

108992 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 63-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2023

108993 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-20/2023/PL Còn hiệu lực
19/01/2024

108994 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3976/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/01/2024

108995 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024