STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108996 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1947/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
30/08/2021

108997 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2976/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/08/2022

108998 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3040/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

108999 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3290/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

109000 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3291/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022