STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109011 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 183-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

109012 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 183-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

109013 Thuốc thử xét nghiệm định lượng GPT (ALT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 183-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
04/07/2024

109014 Thuốc thử xét nghiệm định lượng H-FABP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

109015 Thuốc thử xét nghiệm định lượng H-FABP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23030 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023