STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109016 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào lympho T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các tế bào dưới nhóm lympho T như CD4 và CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210805 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
28/10/2021

109017 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1687/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2021

109018 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2556/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

109019 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3185/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/10/2022

109020 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3196/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022