STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109021 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các đột biến gây ung thư trên gen BCR-ABL1 mbcr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 169/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đã thu hồi
30/03/2021

109022 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các đột biến gây ung thư trên gen BCR-ABL1 mbcr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 169/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đã thu hồi
30/03/2021

109023 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các đột biến gây ung thư trên gen BCR-ABL1 mbcr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 195/QIA-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Đã thu hồi
07/07/2021

109024 Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 294/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
01/09/2021

109025 Thuốc thử xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2688/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022