STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116371 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
03/04/2023

116372 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 01/CBPL/PK Còn hiệu lực
19/05/2023

116373 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 061222/NP Còn hiệu lực
21/06/2023

116374 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/RB/VLTR Còn hiệu lực
27/06/2023

116375 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 31/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2023