STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116376 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 30062023/MC-PL Còn hiệu lực
30/06/2023

116377 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

116378 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 01SP-2023PL/DTH Còn hiệu lực
23/08/2023

116379 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/UP/VLTR Còn hiệu lực
26/10/2023

116380 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 02/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
01/11/2023