STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116386 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 032022 Còn hiệu lực
24/01/2024

116387 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 01082022 Còn hiệu lực
24/01/2024

116388 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 012022 Còn hiệu lực
24/01/2024

116389 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 26072023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

116390 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI 20/PL/MMH Còn hiệu lực
21/02/2024