STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116391 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0323FUJI-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

116392 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/06 Còn hiệu lực
22/03/2024

116393 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 03/CBPL/Vigodent Còn hiệu lực
15/05/2024

116394 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/10 Còn hiệu lực
08/06/2024

116395 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GDENT 0524-04/GD-PLTTBYT Còn hiệu lực
13/06/2024