STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116416 Vật liệu trám răng, tái tạo thân răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 341-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/10/2020

116417 Vật liệu trám tạm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

116418 Vật liệu trám tạm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

116419 Vật liệu trám tạm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

116420 Vật liệu trám tạm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU 06/2023/PL-HOANCAU Còn hiệu lực
21/02/2023