STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117161 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210270 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
06/05/2021

117162 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 12-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
12/05/2021

117163 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-161/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

117164 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-160/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021

117165 Vi ống thống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-169/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022