STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118891 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 05-IBM/20230426/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

118892 Xe lăn TTBYT Loại A BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS HẢI PHÒNG 0106/2023/PL- CARITAS Còn hiệu lực
05/06/2023

118893 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 01-IBM/20230626/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/07/2023

118894 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 03/2023 Còn hiệu lực
12/09/2023

118895 Xe lăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 66/2020/WM-PLTTBYT Còn hiệu lực
24/11/2023