STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118896 Vòng căng bao ReFROM TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1637PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

118897 Vòng căng bao thuỷ tinh thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2020879 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ Còn hiệu lực
18/11/2021

118898 Vòng căng bao thủy tinh thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 243/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

118899 Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL16/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

118900 Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM OVNC-PL-06/23-01 Còn hiệu lực
05/06/2023