STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119571 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021184/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
04/06/2021

119572 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021429/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

119573 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 12/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
20/05/2022

119574 Xe đẩy y dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 15/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
20/06/2022

119575 XE ĐẨY Y DỤNG CỤ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 08/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2023