STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119616 Xi măng xương TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 357- ĐP/180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
27/11/2020

119617 Xi măng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 236/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
09/03/2021

119618 Xi măng xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181514 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL Còn hiệu lực
13/03/2021

119619 Xi măng xương TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6652021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

119620 Xi măng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0476PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022