STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119626 Xi măng xương có chứa gentamicin TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021358/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
27/10/2021

119627 Xi măng xương có cản quang độ nhớt cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM 001/2023/HTP-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

119628 Xi măng xương có cản quang độ nhớt thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM 001/2024/HTP-PCBPL-BYT Đã thu hồi
10/01/2024

119629 Xi măng xương có cản quang độ nhớt thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM 001/2024/HTP-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

119630 Xi măng xương có kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0477PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022