STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119631 Xi măng xương kèm dung dịch pha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM 07/PL-MKMED Còn hiệu lực
17/05/2022

119632 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020071A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAEYEON MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/02/2020

119633 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021075A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023

119634 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021075DC/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023

119635 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT 1108/MV/PL Còn hiệu lực
11/08/2023