STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120206 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN 01/2022/PL-NT Còn hiệu lực
25/02/2022

120207 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIHERB VN 01/2022/PL- MEDIHERB Còn hiệu lực
25/02/2022

120208 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPHARCO 01/2022/PL-VIEPHARCO Còn hiệu lực
26/02/2022

120209 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 02/2022/PL-BBT Còn hiệu lực
28/02/2022

120210 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA 02/2022/PL-MEDIFA Còn hiệu lực
01/03/2022