STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120261 Xịt họng Élopolis TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 01/EFV/2022 Còn hiệu lực
02/03/2022

120262 Xịt họng ENTADIN TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 644.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
10/12/2021

120263 XỊT HỌNG ENTHROAT TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE 7-22/3700683163/CBPL-TBYT Còn hiệu lực
08/07/2022

120264 XỊT HỌNG GLOBE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBEPHAR 01/2022/PL-GLOBE Còn hiệu lực
29/03/2022

120265 Xịt họng Healthza Olis TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 973/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
18/12/2021