STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120311 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP NAM CƯỜNG 01/2022/PL-NC Còn hiệu lực
23/08/2022

120312 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH AIOPHACO VIỆT NAM 01/2022/PL-AIOPHACO Còn hiệu lực
22/09/2022

120313 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 03/2022/PL- KIMIKO Còn hiệu lực
01/10/2022

120314 XỊT HỌNG KEO ONG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 03/2022/PL-VINAMAX Còn hiệu lực
29/12/2022

120315 Xịt họng keo ong TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM N-BIOTECH 03/2022/N-BIOTECH Còn hiệu lực
07/02/2023