STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120431 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 608/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TATRA ĐÔNG ANH Còn hiệu lực
01/09/2021

120432 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11521/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA Còn hiệu lực
08/09/2021

120433 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1841/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO Còn hiệu lực
24/09/2021

120434 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 700/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LEGIPHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

120435 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 719/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE Còn hiệu lực
29/09/2021