STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120676 Xông Foley 2 nhánh số 6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120677 Xông Foley 2 nhánh số 8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.2 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

120678 Xông Foley 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200711 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI METECK Còn hiệu lực
19/11/2020

120679 Xông Foley 3 nhánh số 16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

120680 Xông Foley 3 nhánh số 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.2 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020