STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120736 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 435/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SDA - FRANCE Còn hiệu lực
29/06/2021

120737 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 448/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND Còn hiệu lực
08/07/2021

120738 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 469/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Còn hiệu lực
21/07/2021

120739 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 521/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR Còn hiệu lực
01/08/2021

120740 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 555/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LONG VƯƠNG Còn hiệu lực
04/08/2021