STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120751 Xịt mũi xoang Dr Xoang TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 120/2023/STD-CV Còn hiệu lực
20/12/2023

120752 XỊT MŨI XOANG PHÚC KHANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ PHÚC KHANG 02/2022/PL- PK Còn hiệu lực
17/03/2022

120753 XỊT MŨI XOANG ROYAL BEE TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG PL/01/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

120754 Xịt mũi xoang Sao Thái Dương TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 121/2023/STD-CV Còn hiệu lực
20/12/2023

120755 Xịt mũi xoang Thái Dương TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 124/2023/STD-CV Còn hiệu lực
26/12/2023