STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120811 Xương sinh học (Dạng gel ) và Xương sinh học (Dạng hạt xốp) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 2100/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

120812 Xương sinh học Bi-Ostetic dạng dải và dạng putty (Bi-Ostetic Foam and Putty) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2508 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120813 Xương sinh học Bi-Ostetic dạng hạt và khối (Bi-Ostetic Granules and Blocks) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2507 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120814 Xương sinh học Cem-Ostetic dạng putty (Cem-Ostetic putty) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2509 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120815 Xương sinh học Cem-Ostetic hạt và khối (Cem-Ostetic Granules and Blocks) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2510 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019