STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
120826 Xương đồng loại dạng cấu trúc từ xương cứng và xương xốp Miếng ghép đĩa đệm đốt sống cổ từ xương đồng loại (Cortical and Cancellous Structural AlloGraft/ Structural Allograft Cervical Spacer) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2506 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120827 Xương đồng loại dạng hỗn hợp khử khoáng và hạt xương xốp chưa khử khoáng dạng Crush-mix (DBM Crush-Mix) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2500 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120828 Xương đồng loại khử khoáng dạng dải (DBM Strip/Sheet) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2501 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120829 Xương đồng loại khử khoáng dạng putty (DBM putty) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2499 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019

120830 Xương đồng loại từ xương cứng/ xương xốp dạng Chips/Powder (Cortical/Cancellous Chips, Powder) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2505 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MED – AID Còn hiệu lực
25/07/2019